My Tho Garment

Khách hàng

Khách hàng

Chúng tôi sản xuất cho khách hàng ở 9 nước châu Âu. Hơn 50% quan hệ khách hàng của chúng tôi tồn tại hơn 10 năm. Một dấu hiệu rõ ràng rằng MYTHO GARMENT tập trung vào sự hài lòng của khách hàng và các mối quan hệ bền vững.

D / A / CH / NL / DK / BẮC / F / I / UK

Khách hàng
BSCI - SSC

BSCI - SSC

Đây là những yếu tố quyết định trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi chú ý đến các tiêu chí môi trường trong quá trình đầu tiên: Ecotex, bông hữu cơ, v.v. Đây là một trong những đóng góp của chúng tôi trong việc cải thiện điều kiện làm việc và các tiêu chuẩn xã hội của con người trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối tác khách hàng
BSCI ICS TUV BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Twitter Youtube