Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm đúng - vào đúng thời điểm -
Ở mức giá hợp lý

Trở nên tốt hơn mỗi ngày! Các nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên của chúng tôi tạo thành một nhóm quốc tế và liên văn hóa, hợp tác chặt chẽ và đáng tin cậy với mục tiêu chung là hoàn thiện mọi bước trong sản xuất vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tập trung vào tính bền vững để kinh doanh thành công với nhau.

Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để cải tiến quá trình sản xuất. Điều này có nghĩa là khách hàng của chúng tôi luôn có thể dựa vào sự đổi mới nhanh chóng trong mảng sản phẩm, độ tin cậy trong các quy trình sản xuất, giao tiếp cởi mở và thời gian giao hàng ngắn.

Nguyên tắc sản xuất của chúng tôi dựa trên codex của BSCI (Business Social Initiative Initiative). Đây là một trong những đóng góp của chúng tôi để cải thiện điều kiện làm việc và tiêu chuẩn xã hội cho người lao động trong chuỗi giá trị trên toàn cầu.

Tin tức

Xem tất cả