Khách hàng

Khách hàng

Thị trường cốt lõi của chúng tôi

Chúng tôi sản xuất cho khách hàng ở 9 nước Châu Âu. Hơn 50% quan hệ khách hàng của chúng tôi tồn tại đã trên 10 năm. Một dấu hiệu rõ ràng rằng do công việc của chung tôi là tập trung vào sự hài lòng của khách hàng và các mối quan hệ bền vững.

 

D / A / CH / NL / DK / NOR / F / I / UK

Tin tức

Xem tất cả